قرارداد حق الوکاله

در دارالوکاله حق مهمترین رکن در تنظیم قرارداد حق الوکاله ،صداقت موکل و احراز حقانیت اوست.با اطمینان خاطر اعلام می کنیم که ...