قوانین کشورها

حاکمیت قانون بر مدار انصاف از نشانه های تحقق عدالت است چرا که قانون خشک و بی روح به تنهایی توان اجرای عدالت را  ندارد.از همین رو در جوامع توسعه یافته ...

وقایع حقوقی

انسان به جهت حضور در روابط اجتماعی ممکن است ناشی از اراده خویش با شخص یا اشخاص مختلف به توافقاتی برسد که در عالم حقوق این شکل از ...