0

قوانین کشورها

حاکمیت قانون بر مدار انصاف از نشانه های تحقق عدالت است چرا که قانون خشک و بی روح به تنهایی توان اجرای عدالت را  ندارد.از همین رو در جوامع توسعه یافته قاعده انصاف به عنوان تکمیل کننده قوانین به عنوان یک اصل جاری است.بر خلاف کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته که قانون در قالب الزام آور بی  چون و چرا بر روابط انسان ها حاکمیت دارد در کشور مدرن و توسعه یافته قدرت و الزام انصاف بر قانون ارجح می باشد.

شیوه رسیدگی و حل و فصل کدخدا منشی و داوری و یا خانه انصاف که پیشتر در نظام قضایی ایران حاکم بوده است زمینه اعمال همین قاعده انصاف را فراهم می نمود.لذا ما بر اساس آموزه های بزرگان علم حقوق بر این باور هستیم که قانون بدون عدالت هیچ شرافتی ندارد و عدالت هرگز بدون انصاف شکل نخواهد گرفت.از همین رو در طرح ادعا و تنظیم لوایح دفاعیه انصاف و مروت را سر لوحه کار می داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

(function($) { // console.log($); })( jQuery );