وقایع حقوقی

انسان به جهت حضور در روابط اجتماعی ممکن است ناشی از اراده خویش با شخص یا اشخاص مختلف به توافقاتی برسد که در عالم حقوق این شکل از ...

قرارداد حق الوکاله

در دارالوکاله حق مهمترین رکن در تنظیم قرارداد حق الوکاله ،صداقت موکل و احراز حقانیت اوست.با اطمینان خاطر اعلام می کنیم که ...