قوانین کشورها

حاکمیت قانون بر مدار انصاف از نشانه های تحقق عدالت است چرا که قانون خشک و بی روح به تنهایی توان اجرای عدالت را  ندارد.از همین رو در جوامع توسعه یافته ...

قرارداد حق الوکاله

در دارالوکاله حق مهمترین رکن در تنظیم قرارداد حق الوکاله ،صداقت موکل و احراز حقانیت اوست.با اطمینان خاطر اعلام می کنیم که ...