دارالوکاله حق

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت،ملک،سند رسمی،بیع،وقوع عقد بیع
مشاهده جزئیات

دادخواست

دادخواست،تقویم خواسته،دادگاه،شورای حل اختلاف،صلاحیت دادگاه،دیوان عالی کشور
مشاهده جزئیات

دادخواست

دعوی،ادعا،خواسته،مال،حقوق مالی،تقویم خواسته،دادخواست،
مشاهده جزئیات

دادخواست

دادخواست،دعوی،ادعا]خوانده،خواهان،ثنا،اقامتگاه
مشاهده جزئیات

تفاوت ابطال و بطلان

ابطال،بطلان،سنذ،قرارداد،عقود
مشاهده جزئیات

خیانت در امانت

خیانت در امانت،چک،سفته
مشاهده جزئیات

پیش فروش مسکن

قانون پیش فروش ساختمان
مشاهده جزئیات