دعاوی مالی

اگر چه غالب مناقشه و اختلاف انسان ها در عصر حاضر مسئله پول و مال می باشد اما در تقسیم بندی دعاویی که موضوع آن مال می باشد قائل به تفکیک هستیم.
چنانچه مال یا حقوق مالی شخص در نتیجه یک رابطه ی حقوق تضییع شده باشد شکل ادعا با زمانی که مال یا حقوق مالی وی ناشی از جبر و زور تضییع شده تفاوت دارد.
لذا دعاوی مالی در نظر عامه ممکن است مشمول بحث سرقت یا عدم ادای دین شود حال اینکه در عالم حقوق دعاوی از منظر های مختلفی تقسیم بندی می شوند ودعوی مالی از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی و پرداخت هزینه دادرسی قابل تفکیک با دعاوی غیرمالی است .پرداختن به اشکال گوناگون دعوای مالی مستلزم تشریح اقسام دعوای است که در این صفحه به آن پرداخته میشود.
دکتر جعفر پور - دارالوکاله حق
شماره تلفن: 09171052329
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

محمد هادی جعفرپور

وکیل پایه یک دادگستری