قتل

قتل

جرائم علیه تمامیت جسمانی در قالب ضرب و جرح و قتل در زمره دعاوی جنایی است ‌ محمد هادی جعفرپور بیش از یک دهه به تدریس این شکل از پرونده ها در دانشگاه ها پرداخته و فارغ از میزان حق الوکاله حاضر به قبول وکالت در پرونده های قتل می باشد خاصه پرونده های چالشی که در وقوع حادثه منجر به مرگ ابهام و تردید وجود دارد.
خودکشی های ساختگی از جمله مبتلا به ترین شکل پرونده های قتل است که در دارالوکاله حق به آن پرداخته میشود.