تلنگر

چالش های سال۹۹درسال۱۴۰۰ادامه دارد؟؟

چالش هاس ال۹۹/چالش ۱۴۰۰/محمد هادی جعفرپور/کرونا/واکسن/اولویت/فوتبال.پول مربیان خارجی فوتبال
مشاهده جزئیات

تکلیف دولت به تامین واکسن کرونا

کرونا/واکسن/دولت/حاکمیت/محمد هادی جعفرپور/وکیل شیراز
مشاهده جزئیات